Všeobecné prodejní dodací a platební podmínky

(dále jen “všeobecné obchodní podmínky”)

pro prodej zboží a služeb společnosti BLUE ARROW INTERNATIONAL s.r.o.,

IČ:25113372, se sídlem Praha 8, Dopraváků 3,    

Platné od 1.1.2009, poslední aktualizace 1.1.2023 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “podmínky”) na současné a v budoucnu založené právní vztahy mezi společností BLUE ARROW INTERNATIONAL s.r.o. jako prodávajícím (dále jen “prodávající”) a jejími zákazníky jako kupujícími (dále jen “zákazník”) při dodávkách zboží a služeb a při dalších plněních poskytnutých prodávajícím zákazníkům.

1.2. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, a uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami. Za uzavření veškerých závazků včetně smluv se považuje: podepsání tiskopisu prodávajícího nazvaného “Kupní smlouva” nebo "Potvrzení objednávky" oprávněnými zástupci prodávajícího a zákazníka nebo potvrzení písemné objednávky zákazníka prodávajícím a její doručení zákazníkovi (dále jen “smlouva”).

1.3. Nabídka prodávajícího je nezávazná až do uzavření smlouvy. Zákazník je vázán svou písemnou objednávkou. Zákazník je oprávněn zaslat závaznou písemnou objednávku také prostřednictvím elektronické pošty. Veškeré odchylky v písemném potvrzení objednávky od objednávky zákazníka je zákazník povinen sdělit prodávajícímu písemně nejpozději do 5 dnů od doručení potvrzení objednávky, jinak se má za to, že akceptuje dodávku tak, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. Po marném uplynutí 5-denní lhůty není zákazník oprávněn vytýkat prodávajícímu vady pro chybnou dodávku v důsledku těchto
odchylek.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka zboží závazně objednaného zákazníkem ve smlouvě včetně jejích všech příloh (dále jen zboží).

2.2. Zkušební tisky, prototypy, vzorky, modely, nákresy, fotografie (dále jen „vývojová stadia vzorků“) jsou ve vztahu k dodávanému zboží definovány jako přibližné výstavní výrobky a jsou určeny k prohlídce vlastností zboží, jako je tvar, kvalita, rozměr, barvy, materiál - jeho struktura, vlastnosti, apod.

2.3. Zákazník dává prodávajícímu výslovné svolení k užití, reprodukci, vystavování i dalšímu použití všech produktů i vývojových stadií vzorků, u nichž se nerealizovala výroba.

3. Kupní cena zboží a služeb

3.1. Kupní cenou zboží a služeb je cena sjednaná ve smlouvě, jinak cena stanovená dle aktuálního ceníku prodávajícího platného ke dni uzavření smlouvy. Cenou se rozumí cena bez DPH. Kupní cena platí ke dni uzavření kupní smlouvy a k danému kurzu CZK/USD k tomuto dni.

3.2. Cenou zboží se rozumí cena dle ve smlouvě uvedené dodací parity Incoterms, pokud nebude dodací parita ve smlouvě uvedena, rozumí se dodací paritou DDP sklad prodávajícího Praha.

3.3. Kupní cena může být prodávajícím jednostranně navýšena, a to i po uzavření smlouvy, pouze v těchto uvedených případech:
(a) Cenový index kontejnerové dopravy FBX 11 vzroste o více než 10% v okamžiku nakládky zboží na loď v porovnání s datem uzavření smlouvy. Indexem FBX 11 se rozumí kontejnerová linková lodní přeprava směrem Čína a Asia do Severní Evropy (https://fbx.freightos.com/freight-index/FBX11);
(b) Zákazník nejpozději 7 dní před naložením zboží na loď projeví zájem o dopravní servis priority ( jak je tento popsán v ustanovení 4.2. níže ); v taktovém případě může být prodávajícím cena navýšena o rozdíl mezi servisem ekonomy a servisem priority a to až o 15% z celkové prodejní ceny zboží.
(c) Měnový kurz (CZK/USD) se ode dne uzavření smlouvy do okamžiku doručení zboží zákazníkovi změní o 5% a výše; v takovém případě má prodávající právo zvýšit prodejní cenu v souladu s odpovídající procentuální změnou kurzu měn (CZK/USD).

4. Dodací podmínky a lhůty

4.1. Dodací lhůtou je lhůta sjednaná ve smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

4.2. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že zboží a/nebo služby je dodáváno dopravním servisem economy. Dopravním servisem economy se pro účel těchto podmínek rozumí nakládka zboží a/nebo služeb na kontejnerovou linkovou loď v závislosti na kapacitě dané lodi. Pokud má zákazník zájem o dopravní servis priority, musí tuto skutečnost výslovně uvést ve smlouvě. Dopravním servisem priority se pro účel těchto podmínek rozumí nakládka zboží a/nebo služeb na kontejnerovou linkovou loď do 1 týdne od okamžiku přípravy zboží a/nebo služeb k nakládce v příslušném přístavu. Není-li ve smlouvě určen konkrétní dopravní servis, má se za to, že zákazník si vybral dopravní servis economy. Prodávající nenese odpovědnost za 
zpoždění dodávky zboží a/nebo služeb v důsledku výběru dopravního servisu economy zákazníkem.

4.3. Zákazník je povinen dodat prodávajícímu v termínu určeném prodávajícím veškeré a úplné podklady k výrobě zboží. Zákazník každé jemu předložené vývojové stadium vzorku odsouhlasí nebo s uvedením důvodů odmítne nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho předložení prodávajícím. V případě, že se zákazník k vývojovému stadiu vzorku v uvedené lhůtě nevyjádří, platí, že předložené vývojové stadium vzorku schvaluje. Vyjde-li v průběhu výroby najevo, že prodávající nebude schopen dodržet dodací lhůtu z důvodů na straně zákazníka, je bez dalšího oprávněn vynechat výrobu a předložení
jakéhokoli vývojového stadia vzorku nebo dodat zákazníkem objednané zboží bez vyrobení a předložení vzorku s tím, že neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku vynechání a nepředložení toho kterého vývojového stadia vzorku. V případě, že ani tak nebude prodávající schopen termín dodání dodržet z důvodů na straně zákazníka, je oprávněn jednostranně písemným projevem vůle doručeným zákazníkovi prodloužit dodací lhůtu o tolik dnů, o kolik dnů je zákazník v prodlení s plněním svých povinností nebo od smlouvy odstoupit. Zákazník výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že doručením jednostranného  písemného projevu vůle o prodloužení dodací lhůty platí prodloužení dodací lhůty za sjednané. Vyjde-li v průběhu výroby najevo, že prodávající nebude schopen dodržet dodací lhůtu z důvodů na své straně, je rovněž bez dalšího oprávněn vynechat výrobu a předložení jakéhokoli vývojového stadia vzorku nebo dodat zákazníkem objednané zboží bez vyrobení a předložení vzorku, avšak odpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku vynechání a nepředložení toho kterého vývojového stadia vzorku.

4.4. Požaduje-li zákazník poskytnutí jakýchkoli služeb nad rámec sjednané dodací parity (např. třídění, doprava, distribuce atp.), je prodávající povinen do 3 dnů od obdržení požadavku zákazníka sdělit zákazníkovi písemně odmítnutí takových služeb s odůvodněním nebo mu ve stejné lhůtě předložit rozpočet nákladů na takové služby (dále jen „rozpočet“) k odsouhlasení. Pokud zákazník ve lhůtě do 3 dnů od obdržení rozpočtu rozpočet písemně neodsouhlasí, platí, že služby nad rámec sjednané dodací parity nepožaduje. Zákazníkem odsouhlasený rozpočet se považuje za přílohu ke kupní smlouvě a v něm popsané služby za rozšíření předmětu dodávky. Tyto služby je zákazník povinen uhradit prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře, není-li výslovně stanoveno pro každý jednotlivý případ jinak.

4.5. Zákazník je povinen převzít dodané zboží osobně nebo prostřednictvím třetí, jím pověřené osoby.

4.6. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a zákazník je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Prodávající je oprávněn dodat zboží před dodací lhůtou-termínem plnění a kupující je povinen dodávku zboží dodanou před dodací lhůtou-termínem plnění převzít.

4.7. Pokud je sjednán termín vyzvednutí zboží zákazníkem a zboží nebude zákazníkem vyzvednuto do 8 dnů po sjednaném termínu, je prodávající oprávněn zajistit jménem zákazníka a na jeho náklady odeslání zboží nebo s tímto zbožím dle vlastního uvážení nakládat včetně jeho zpeněžení na náklady zákazníka. Zákazník je v takovém případě povinen akceptovat náhradní termín dodávky určený prodávajícím. Zákazník podpisem objednávky nebo smlouvy zplnomocňuje prodávajícího ke všem úkonům souvisejícím s odesláním zboží dle tohoto bodu těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.8. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží a/nebo služeb, za něž prodávající odpovídá, je prodávající povinen uhradit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny dodávky za každý den prodlení. Toto ustanovení se neaplikuje na případ uvedený v ustanovení 4.2. výše.

5. Platební podmínky

5.1. Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby a případnou sjednanou zálohu na kupní cenu ve výši, měně a termínu dle kupní smlouvy. Veškeré platby jsou považovány za uhrazené připsáním dané částky na účet prodávajícího nebo úhradou v hotovosti.

5.2. Pokud zákazník neuhradí řádně a včas sjednanou zálohu, nebo cenu dodávky, není prodávající povinen až do řádného uhrazení zálohy nebo ceny dodávky objednané zboží dodat. Zákazník je v případě prodlení s úhradou jakékoli platby povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dostane-li se zákazník do prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dnů, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči zákazníkovi okamžitě splatné.

5.3. Při prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dnů si prodávající vyhrazuje právo nedodávat objednané zboží až do úplného uhrazení veškerých splatných plateb anebo provádět dodávky jen proti platbě v hotovosti nebo záloze a podmínit další dodávky úhradou všech splatných pohledávek.

5.4. Pokud zákazník způsobí prodlení s dodávkou nebo s převzetím dodávky, jsou veškeré platby splatné v momentě přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka. Zboží je v takovém případě uschováno na nebezpečí a náklady zákazníka.

5.5. Započtení, zadržení nebo krácení platby zákazníka z důvodu protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně  dohodnuto jinak.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Zákazník a prodávající mohou od uzavřené smlouvy odstoupit pouze z důvodu a za podmínek sjednaných ve smlouvě nebo v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

6.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zákazník v prodlení s odsouhlasením některého vývojového stadia vzorku nebo pokud je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dnů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6.3. Prohlášení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Účinky odstoupení nastanou doručením odstupujícího projevu vůle druhé smluvní straně. Tím se smlouva od počátku ruší.

7. Záruky za jakost, reklamace

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží zákazníkovi řádně, včas a bez vad.

7.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení zboží či služeb toto s náležitou péčí prohlédnout. Zákazník je rovněž povinen v potřebných případech provést nebo zajistit přezkoušení dodaného zboží či služeb, a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení, nejpozději však do 7 pracovních dnů od jeho převzetí.

7.3. Zjevné vady jedno jakého druhu a vady dodávky co do druhu a množství zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně doporučeným dopisem, uvést přesnou specifikaci vad, a to bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejdéle však do 10 dnů od jeho převzetí.

7.4. Vady, které není možné zjistit ani při vynaložení odborné péče či přezkoušením, je kupující povinen vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 14 dní od jeho převzetí, a to způsobem dle bodu 7.3. shora. Vady, které lze zjistit přezkoušením, je zákazník povinen vytknout způsobem dle bodu 7.3. shora a doložit výsledkem přezkoušení, to vše do 3 dnů od uplynutí lhůty k přezkoušení.

7.5. Nároky z vad zboží, které může zákazník podle shora uvedených podmínek uplatnit, budou v případě jejich uznání prodávajícím uspokojeny prodávajícím dle volby prodávajícího opravou, nebo dodáním náhradního či chybějícího zboží. V případě, že ani jeden ze shora uvedených způsobů uspokojení nároku z vad zboží nebude možný, bude poskytnuta zákazníkovi přiměřená sleva z ceny. Prodávající je povinen jím uznané vady odstranit některým ze shora uvedených způsobů bezodkladně, nejpozději však do 2 měsíců po obdržení vytknutí vad.

7.6. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno. Zákazník není oprávněn o případnou slevu snížit fakturovanou částku.

7.7. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

7.8. I v případě reklamačního řízení je zákazník povinen zboží přijmout, složit a odborně uskladnit.

8. Zvláštní podmínky k výrobě tašek z plastu a papíru

Výroba odnosných tašek z plastu a papíru podléhá zvláštním podmínkám, které vychází z evropské normy č. 94/62/EC.

8.1. Tolerance tloušťky a vlastností materiálu

8.1.1. +-(6 % + 3 microns) pro tloušťku u folií vyrobených z HDPE, MDPE, LDPE, TRIOLENu
8.1.2. +-5% pro hmotnost na m2 u papíru
8.1.3. Platí pro materiály recyklované, tedy RE-materiály
8.1.4. RE-materiály mohou mít na sobě drobné tečky v souvislosti s obsahem % recyklované složky a mohou být zabarveny velmi lehce do šedého nebo hnědého odstínu

8.2. Tolerance velikosti produktu

8.2.1. +-0,5cm pro velikost u produktu vyrobeného z papíru
8.2.2. +-0,8cm pro velikost u produktu vyrobeného z HDPE, MDPE, LDPE, TRIOLEN
8.2.3. +-1,2cm pro pozice uší a tisku
8.2.4. Platí pro materiály recyklované, tedy RE-materiály

8.3. Tolerance pro soutisk barev u tiskové technologie flexotisk

8.3.1. +-0,1cm pro foto kvalitu tisku (CMYK)
8.3.2. +-0,3cm pro grafickou kvalitu tisku (přímé barvy)

8.4. Tolerance u výše uvedených bodů může být až dvojnásobná, pokud je výrobek vyroben z těchto materiálů

8.4.1. HDPE nebo MDPE s tloušťkou méně než 16 micronů
8.4.2. LDPE, TRIOLEN, nebo Ecomater s tloušťkou méně než 31 micronů
8.4.3. Platí pro materiály recyklované, tedy RE- materiály

8.5. Tolerance barevnosti:

8.5.1. ∆E*Lab= 4 pro tištěné barvy. Tento rozdíl může být větší v případě, že podklad nebude bílý.
8.5.2. ∆E*Lab= 8 pro barvy materiálu plast a papír

8.6. Množstevní odchylka
Množstevní odchylka je +-10%, finální faktura bude obsahovat skutečné dodané množství.

8.7. Případné vady jsou předmětem reklamace pouze v případě, kdy celkové množství přesáhne 3% vadných produktů.

8.8. Symboly pro potisk
Specifikem výroby tašek a flexotiskové technologie je tisk po celé ploše bez ořezu. Pomocné symboly, nutné pro dosažení kvality tisku, se mohou tedy stát součástí designu tašky.

9. Ochrana práv třetích osob

9.1. Má-li prodávající provést dodávku dle pokynů zákazníka, zejména podle pokynů zákazníka označit anebo opatřit obalem anebo při dodání použít věci dodané zákazníkem, nese zákazník plnou odpovědnost za ochranu práv třetích osob, zejména za zachování práva k ochranné známce, označení původu výrobků, k průmyslovému vzoru, patentu atd., která mohou být tímto označením nebo použitím dotčena. Pokud by došlo k porušení nebo ohrožení práv třetích osob a pokud by nároky v důsledku tohoto porušení byly uplatněny na prodávajícím, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s tímto uplatněním vzniknou, včetně veškerých nákladů na případný soudní spor v této věci. Pokud by v souvislosti s ochranou práv třetích osob byla prodávajícímu v důsledku uplatnění těchto práv osobami, kterým svědčí, zakázána dodávka, je prodávající oprávněn bez toho, aniž by prověřovat právní opodstatnění těchto nároků dodávku přerušit nebo neuskutečnit.

10. Jiná ustanovení

10.1. Má-li být objednané zboží dle smlouvy opatřeno designem dle zadání zákazníka, je zákazník povinen dodat podklady buď v elektronické podobě nebo jako kontrastní tištěnou předlohu a zřetelně v příloze ke smlouvě popsat umístění a barevnost. Nesplnění těchto povinností zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu nebo jiné vady takového designu.

10.2. Prodávající předloží zákazníkovi zkušební vzorek, pokud to daná výrobní technologie umožňuje a pokud je vyrobení zkušebního vzorku v kupní smlouvě nebo objednávce potvrzeno. Výroba může být realizována i bez předložení a schválení fyzického zkušebního vzorku. A to formou schválení (a)fotografie zkušebního vzorku, (b) fotografie prvního vyrobeného kusu, (c) prostřednicvím schématiského nákresu nebo (d) prostřednictvím slovního popisu. V těchto případech potom odchylky dodaného zboží v provedení a barevnosti potisku, struktury a provedení materiálu nebo celkového provedení zboží oproti možné jiné představě kupujícího nejsou považovány za vadu výrobku, to vše v případě, že tyto odchylky nejsou v rozporu s některou z uvedených forem schválení (a) až (d).

10.3. Dle výslovné dohody prodávajícího a zákazníka nejsou za vady zboží považovány odchylky od posledně schváleného vývojového stadia vzorku, nebo jiné formy schválení dle bodu 10.2. či mezi výrobky navzájem, pokud nejsou rozpoznatelné spotřebitelem běžným shlédnutím bez podrobného zkoumání či porovnávání navzájem nebo pokud se jedná o drobné odchylky spočívající v odstínu jednotlivé barvy, podkladového materiálu či struktuře tisku, to vše v případě, že tyto odchylky nezpůsobují nepoužitelnost zboží k účelům, k němuž je určeno.

10.4. Zákazník bere na vědomí, že každá výrobní šarže nebo tisková série s identickými výrobními a tiskovými podklady, může ve výsledku nést drobné odlišnosti. Za vadu tedy nejsou považovány drobné odchylky spočívající v odstínu barevnosti mezi jednotlivými tiskovými sériemi.

10.5. Zákazník uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí a tím, že u zboží, u kterého výrobní technologie obsahuje velký podíl ruční práce, mohou vzniknout zanedbatelné odchylky, chyby, popř. malé porušení povrchu, které však odpovídá mezinárodnímu standardu kvality AQL Level 2 (Acceptance Quality Limit). Takové zboží, které odpovídá AQL Level 2, je považováno v rámci právního vztahu smluvních stran za prosté vad. V takovém případě může být zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti předložen prodávajícím tzv. quality report, vyhotovený nezávislou třetí osobou.

10.6. Zákazník je povinen se před uzavřením smlouvy informovat o výrobní technologii, jejíž použití pro plnění zakázky prodávající doporučuje. Doporučená výrobní technologie je uvedena v nabídce prodávajícího, na produktové webové stránce prodávajícího, v kupní smlouvě“ nebo v potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím.  Popis výrobní technologie je uveden na webové stránce prodávajícího www.bluearrow.cz/potisk-reklamnich-predmetu.  Zákazník je povinen se s touto bližší specifikací seznámit. Podpisem „kupní smlouvy“ zákazník vyslovuje výslovný souhlas s použitím doporučené technologie, potvrzuje, že byl o její specifikaci, použití a vlastnostech prodávajícím poučen a že se s ní seznámil prostřednictvím webové stránky prodávajícího.

10.7. Obchodní podmínky zákazníka, které jsou částečně nebo plně v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jsou pro vztah mezi prodávajícím a zákazníkem považovány za neúčinné. Jakékoli dohody odlišné od těchto obchodních podmínek jsou závazné pouze v případě, že jsou písemně potvrzeny prodávajícím. Vedlejší ústní ujednání nejsou přípustná.

10.8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodávanému zboží až do úplného uhrazení kupní ceny; bude-li však zboží řádně a včas uhrazeno, platí výhrada vlastnictví za nesjednanou.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud by tyto všeobecné obchodní podmínky obsahovaly ustanovení, které by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky, budiž toto ustanovení posuzováno jako samostatné, které nemá vliv na neplatnost těchto obchodních podmínek jako celku. Vedle těchto všeobecných obchodních podmínek platí pro veškeré právní vztahy výhradně české právo. Při řešení soudních sporů mezi zákazníkem a prodávajícím je příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást veškerých smluv uzavíraných mezi prodávajícím a zákazníkem při dodávkách zboží a služeb. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl s obsahem těchto podmínek řádně seznámen a že s jejich zněním bezvýhradně souhlasí.